Условия за ползване

Получавайки достъп до страниците на сайта www.maretti.bg вие се съгласявате със следните условия.

Ако не се съгласявате с тях, трябва да имате предвид, че няма да Ви бъде позволено да използвате сайта.

Съдържанието на страниците на сайта на Фикосота Фууд ЕАД са защитени с авторското право на „Фикосота“ ЕАД . Фикосота Фууд, в качеството си на собственик на сайта си запазва всички права на ползване на сайта, включително и тези, които изрично не са описани тук, остават единствено и само за ползване от „Фикосота Фууд“ ЕАД.

„Фикосота Фууд“ ЕАД забранява извършването на следните действия от ползвателите на сайта: Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на „Фикосота“ ЕАД, освен в изрично уредените случаи в настоящите условия.

„Фикосота Фууд“ ЕАД се съгласява да сърфирате из нейните Интернет страници на вашия компютър или разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за не е дадено писменото съгласие на „Фикосота“ ЕАД, Отделни документи в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни, посочени там, условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лична, нестопанска цел. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източника на информацията.

Този сайт и съдържанието му се предоставят за ваше удобство. Съдържанието на страниците на Фикосота Фууд ЕАД в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”. Фикосота Фууд ЕАД не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Фикосота Фууд ЕАД си запазва правото да поправя страниците си или де прекратява достъпа до тях във всеки един момент. НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА НЕНАРУШВАНЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДИМОСТ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. ФИКОСОТА ФУУД ЕАД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА ЩЕТИ..

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Фикосота Фууд ЕАД в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че:

  (a) материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване;
 (б) че ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите даден материал, както и че

(в) сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Фикосота Фууд ЕАД може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите продукти без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения; и (г) съгласявате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Фикосота Фууд ЕАД може  да  преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Фикосота Фууд ЕАД може да премахне дадено съдържание, изпратено от потребител.

Semana е регистрирана търговска марка на Фикосота Фууд ЕАД. Имената на продуктите на Фикосота Фууд ЕАД представляват запазени търговски марки, или са регистрирани търговски названия на Фикосота Фууд ЕАД. Други, упоменавани в настоящото имена на продукти или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Фикосота Фууд ЕАД или на третата страна – собственик.

Авторски права © Фикосота Фууд ЕАД . Всички права са запазени.