Купи минимум два
продукта Maretti от Кауфланд

Регистрирай
касовата бележка тук.

Може да спечелиш 1 от 50 ваучера за преживяване Gift Tube

Период на играта: от 13.11. до 10.12.2023 г.

Как да участвам

Купи минимум два продукта
Bruschette Maretti от Кауфланд
и запази касовата бележка

Регистрирай
касовата
бележка тук.

Може да спечелиш 1 от 50 ваучера за преживяване Gift Tube

Награди

 

Продукти

Регистрирай се!

Играта приключи на 10.12.2023 г.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK
X
  • Касовата бележка следва да е издадена в периода от 13.11.2023 г. до 10.12.2023 г.
  • Трябва ясно да е изписан продукт Bruschette Maretti
  • Да се виждат ясно четирите ъгъла на бележката
  • Снимката да е на фокус
  • Да няма прегънати части на бележката
  • Размерът на снимката да не е повече от 5MB и да е във формат .JPG или .PNG

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА „Bruschette Maretti“ – „Две страни на преживяването. И двете добри“


1. Организатор

1.1Играта на „Bruschette Maretti“ се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул. „Коломан“ № 6, Бизнес център “Интерленд”, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.maretti.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.maretti.bg. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „Bruschette Maretti“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 13.11.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 10.12.2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта немогат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, техни съпрузи, в това число деца, родители

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти с търговска марка “ BruschetteMaretti “.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи в периода на Играта минимум два продукта с търговска марка „Bruschette Maretti“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; да посети интернет страницата на Играта - www.maretti.bg; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) регистрация на касов бон – регистрацията се извършва чрез качване на снимка на касовия бон за извършената покупка. Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, в периода на Играта. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупените продукти с търговска марка „Bruschette Maretti“, както и да е изпълнено изискването за покупка на минимум два пакета! Снимката на касовия бон следва да е ясна и четлива и да не е манипулирана / обработена.

в) да потвърди (чрез чек-бокс), че е навършил 18 години, че е съгласен с Правилата на Играта, че е запознат с Политиката за поверителност и потвърждава, че ако спечели телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.maretti.bg.

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

Общо 50 (петдесет) брояВАУЧЕРИ Gift Tube,всеки от коитона стойност 100 (сто) лева.

ВАУЧЕРИТЕ, които се раздават като награди в настоящата Игра, се издават от „Владеа Селект” ООД (https://www.gift-tube.com/), с ЕИК: 202121928, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Бачо Киро” № 5А, ап.6, представлявано от Любомила Тотина – Управител. За използването на ВАУЧЕРИТЕ важат условията, правилата и ограниченията на „Владеа Селект” ООД, с които може да се запознаете на:https://www.gift-tube.com/termsиhttps://www.gift-tube.com/faq.Не се допуска замяна на спечелен ваучер за паричната му равностойност.При използването на ваучерите, в случай назаплащане на услуги на стойност по-ниска от стойността на ваучера, ресто не се връща.

Срокът на валидност на всеки ваучер е отпечатан върху самия ваучер. Всеки ваучер може да се използва само в рамките на срока на валидност.

6.2.За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо от броя валидни регистрации, които е направил.

6.3.2. Касов бон, който отговаря на изискванията на настоящите Правила, може да бъде регистриран само един път и само с една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила или е издаден извън периода на Играта.

6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез специално разработен софтуер, като след края на Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип 50 печеливши, измежду всички успешно регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши на 11.12.2023 г.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

6.3.4. В тегленето участват всички участници, изпълнили успешно стъпките в т. 5.1 и които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.3.5. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 10 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4.- в петдневен срок, или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

6.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 72 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.maretti.bg Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***).

6.3.7. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.3.8. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице. Наградите се получават само срещу представяне (за справка) на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата . Касовите бонове няма да бъдат събирани.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.maretti.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта, Kaufland България и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Kaufland България, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Kaufland България, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на www.maretti.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Кауфланд не събира и не обработва лични данни на участниците в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителностот съответния участник в Игра, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.maretti.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3.Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

9.4.Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.maretti.bg

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта или между Изпълнителя и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Печеливши

Печелившите участници ще бъдат изтеглени след края на играта.
За повече инфо виж Общите условия.

Списък на спечелилите ваучер за преживяване